SSH远程登陆中文乱码解决方法及修改默认语言

发布于 2014-10-12  110 次阅读


    as4.0安装默认中文,SSH远程登陆中文乱码解决方法

    env

    LANG=zh_CN.GBK

    LANGUAGE=zh_CN.GBK

    修改默认语言中文为英文

    编辑/etc/sysconfig/i18n这个文件,原内容如下:

     LANG="zh_CN.UTF-8"

     SYSFONT="latarcyrheb-sun16"

     SUPPORTED="zh_CN.UTF-8:zh_CN:zh"

     修改为:

     LANG="en_US.UTF-8"

     SUPPORTED="en_US.UTF-8:en_US:en"

     SYSFONT="latarcyrheb-sun16"

    重新启动即可!